Kastriot Frashëri, Avokat në Shërbime Juridike

Avokat Kastriot Frashëri, ofron shërbime juridike për një sërë çështjesh të së drejtës civile ose administrative bazuar në kërkesat individuale, të ardhurat familjare dhe faktorët e tjerë që lidhen me detajet specifike të secilës situatë. Ndihma jonë juridike mund të kërkojë përfaqësimin për çështje që variojnë nga përgatitja e dokumenteve të nevojshme deri në përfaqësimin në gjykatë.

Kastriot Frashëri, Avokat i ligjit ofron informacion të pasur juridik me referenca dhe burime ligjore qoftë përmes telefonit, komunikimit direkt në internet ose përmes konsultave ligjore të hapura për komunitetin lokal dhe mediat. Rishikoni shërbimet më poshtë dhe kontaktoni zyrën tonë për ndihmë juridike pa pagesë dhe për të verifikuar nëse përputhen kërkesat tuaja me objektin e veprimtarisë tonë.

Ligji mbi familjen

Avokat Kastriot Frashëri, është personi i duhur për të siguruar asistencë dhe përfaqësim të drejtpërdrejtë juridik për çështjet e divorcit dhe kujdestarisë, ne ofrojmë një varg referimesh për të marrë masa në mënyrë të pavarur dhe informacion ligjor për t’ju ndihmuar në çështjet e legjislacionit familjar, përfshirë të drejtat e prindërve, kujdestarinë e fëmijëve, të drejtat e gjyshërve, ndarjen e pasurisë dhe shërbimet e veçanta juridike për viktimat e dhunës në familje.

Ligji për Mbrojtjen e Konsumatorit

A jeni në rrezik të humbni shtëpinë tuaj dhe asete të tjera për shkak të problemeve të borxheve? Avokat Kastriot Frashëri, siguron si avokat ndihmë juridike për paraqitjen e falimentimit në gjykatë, si dhe dhënien e alternativave ligjore për trajtimin e kreditorëve. 

Ndihmë për të moshuarit

Për të gjithë personat e moshës 65 vjeç ose më të vjetër, Avokat Kastriot Frashëri, ofron shërbime avokatie për të moshuarit për një sërë shqetësimesh ligjore që përfshijnë, informacione në lidhje me kujdesin shëndetësor dhe planifikimin e pasurive të tyre që përfshijnë burimet ligjore për dhënien e autorizimin e një Prokure të Avokatit dhe Kujdestarisë.

Të drejtat e banesave dhe pronarëve / qiramarrësve

Për shërbime juridike dhe ndihmë për t’ju ndihmuar të shmangni marrjen në posedim të një pasurie tuaj të hipotekuar ose dëbimin, kontaktoni Avokat Kastriot Frashëri, për patur një përmbledhje të plotë ligjore të të drejtave tuaja. Shërbimet tona juridike për strehimin për ata që kanë probleme me pagesat e shërbimeve komunale ose kredi bankare dhe informacione të rëndësishme ligjore për strehimin e drejtë.

Ligji i punësimit

Kastriot Frashëri, Avokat ofron një gamë të plotë të burimeve dhe shërbimeve juridike dhe informacionit për rishikimin e të drejtave të punëmarrësve, përfshirë ligjin e punësimit, kompensimin e papunësisë dhe tejkalimin e pengesave për punësimin.

Mbështetje ligjore për familjet dhe individët

Avokat Kastriot Frashëri, ofron shërbime të ndryshme juridike për çështje civile ose penale bazuar në të ardhurat dhe nevojat tuaja specifike. Në qoftë se ndodheni në pamundësi për të paguar një avokat atëhere mund të aplikoni si përfitues i ndihmës juridike falas duke u përjashtuar nga pagimi i tarifave dhe shpenzimeve gjyqësore. Financimi për këtë rast ndoshta mund të merret direkt në gjykatë ose në qendra të tjera që sponsorizojnë këto shërbime për të ndihmuar personat që kanë nevojë për ndihmë juridike falas.

Sigurimet shoqërore dhe përfitimet e Aftësisë së Kufizuar

Informohuni më parë në lidhje me kërkesat e pranueshmërisë për përfitime të Sigurimeve Shoqërore në rast se nuk jeni në gjendje të punoni. Ligjet dhe programet tona kombëtare janë krijuar për të siguruar të ardhura të ligjore për ata që vuajnë nga sëmundje kronike. Kastriot Frashëri, Avokat i Ligjit jep informacion të detajuar se si të aplikoni.

Shërbime Para-Noteriale

Përvoja jonë dhe qasja e fokusuar tek biznesi nënkuptojnë se ne mund t’u ofrojmë klientëve tanë një gamë të gjerë të shërbimeve para-noteriale dhe mbështetëse të klasit të parë. Përveç përgatitjes së një dokumenti ligjor që do të nënshkruhet dhe do të dorëzohet, sidomos në lidhje me të drejtat pronësore ose ligjore dhe çdo dokument tjetër, qëllimi ynë është të japim këshilla për klientin mbi transaksionin e parashikuar dhe të shtojmë garancinë dhe vlerën e procesit përmes një zgjidhje te orientuar drejt në interesin e klientit.

Për më shumë informacion në lidhje me shërbimin tonë,

ju lutemi referojuni Zonës sonë të Praktikës Ligjore

Na lejoni t'ju ndihmojmë me këshilla të ekspertëve & zgjidhje ligjore