Specializuar në hartimin e kontratave
dhe shërbime para-Noteriale

Për fat të keq prej 20 vjetësh në Shqipëri është krijuar një traditë shumë e gabuar ku shumica e shtetasve dhe e subjekteve tregtare në këtë vend shkojnë tek Noteri për të bërë dhe nënshkruar kontrata të ndryshme si Kontratë Shit-Blerje pasurie, Kontrata Dhurimi, Kontrata Sipërmarrje, Kontrata Qiraje, Kontratë Kredie Bankare, Kontratë Pune, Kontratë Shërbimi, Kontratë Huadhënie-Huamarrje, Akt-Marrëveshje të ndryshme, Testamente apo Dëshmi Trashëgimie Ligjore, etj., dhe koha ka treguar se shumica e tyre pasi kanë paguar miliona lekë dhe kanë marrë me gëzim në dorë dokumentin e dëshiruar por të përgatitur keq nga ana ligjore, të nesërmen apo pak kohë më pas kanë përfunduar në Gjykatë prej tyre apo një pale të tretë, duke u përballuar padrejtësisht me stresin, konfliktet familjare, kohën e humbur, shuma të mëdha parash së bashku me investimet e tjera. Të dashur shqiptarë! Jo pa qëllim e bëjmë këtë mesazh sensibilizues! Në të gjithë botën këto akte i përgatit avokati juaj në bashkëpunim me përfaqësuesin ligjor të palës tjetër. Në fund të këtij procesi me aktin në dorë të përgatitur me profesionalizëm nga avokati juaj, atëherë ju mund të shkoni tek Noteri për vërtetimin e nënshkrimit!

Përvoja jonë dhe qasja e fokusuar tek biznesi nënkuptojnë se ne mund t’u ofrojmë klientëve tanë një gamë të gjerë të shërbimeve para-noteriale dhe mbështetëse të klasit të parë. Përveç përgatitjes cilësore së një dokumenti ligjor që do të nënshkruhet dhe do të dorëzohet, sidomos në lidhje me të drejtat pronësore ose ligjore dhe çdo dokument tjetër, qëllimi ynë është të japim këshilla për klientin mbi transaksionin e parashikuar dhe të shtojmë garancinë dhe vlerën e procesit përmes një zgjidhje te orientuar drejt në interesin e klientit.

Kjo do të thotë se të gjitha kontaktet tona janë të mirëpërcaktuara në bashkëpunim me zyrat noteriale më të mira për të lehtësuar dhe garantuar çdo transaksion në Shqipëri. Aktet për transaksionet e pasurive dhe shërbimet e tjera para-Noteriale mund të kryen pranë zyrës tonë me efekt për të gjithë Shqipërinë, drejtpërdrejt ose tërthorazi.

Shërbimi ynë përfshin veprimet mbi Pasuritë e Paluajtshme:

 • Shitja dhe blerja e titullit në pasuri të paluajtshme, përfshirë procedurat e ankandit, dhurimet ose shkëmbimin
 • Premtimi dhe hipoteka
 • Regjistrimi i të drejtave të bashkëpronësisë
 • Regjistrimi i marrëveshjeve të qirasë
 • Shitja dhe dhënia më pas me qira
 • Transferimi i portofolave të pasurive të paluajtshme
 • Zhvillimi i tokës dhe ndryshimi i regjimit kadastral për përdorim ose shitje
 • Kontrata e Sipërmarrjes
 • Noterizime sipas ligjit të huaj për tituj pronësie në vend të huaj (në bashkëpunim me noterët dhe avokatët e huaj)

Në shërbim të Korporatës:

 • Përfshirja, si proces juridik që përdoret për të formuar një entitet korporativ ose kompani biznesi dhe që mund të ndajë aktivet dhe të ardhurat e firmës nga pronarët dhe investitorët e saj.
 • Rritja e kapitalit aksionar
 • Bashkimi, ndarja, transformimi i korporatave
 • Ndryshimet në nenet e Statutit ose Akt -Themelimi të një kompanie
 • Regjistrimi dhe Noterizimi i mbledhjeve të aksionarëve të kompanive
 • Likuidimi
 • Hartimi dhe Noterizimi sipas ligjit shqiptar për shitjen dhe blerjen e aksioneve të Partneritetit të Përgjegjësisë së Kufizuar (LL.P) (Sh.P.K), bashkimi, ndarjen dhe transformimin (në bashkëpunim me noterët dhe avokatët e huaj), sipas ligjit të huaj për zotërime në aksione të (SHPK) (në bashkëpunim me firmat e huaja ligjore sipas origjinës së rastit)
 • Strukturimi i grupeve të kompanive në lidhje me bashkimin / ndarjen e kompanive
 • Shitja e një pjese të madhe të një fabrike industriale për shkak të zhvendosjes së linjës së prodhimit.

Planifikimi i Pasurive:

 • Hartimi dhe zhvillimi i vullnetit të marrëveshjes së sipërmarrjes
 • Kontratat e martesës dhe trashëgimisë
 • Planifikimi i pasurive për çiftet e pamartuara
 • Ekzekutimi i kontratave të vullnetit testamentar ose dhurimit / martesës dhe trashëgimisë
 • Ndarja ose Pjesëtimi i pasurive
 • Certifikata e trashëgimisë ligjore
 • Përfshirja e fondacioneve, ndryshimet në aktet e fondacionit, bashkimit dhe likuidimit të Fondacioneve, OJF, Personave Fizikë ose Juridikë dhe Shoqërive tregtare.
 • Inventari i pasurisë së trashëgimlënësit
 • Planifikimi i pasurisë pas ndryshimit të banimit ose blerjes së një pasurie të ndërmjetme në vendbanimin e shtetësisë së njërit prej tyre (për banorët shqiptarë dhe të huaj, në bashkëpunim me partnerët tanë ligjorë të huaj).
 • Shitja dhe blerja e portofoleve të titujve në pasuri të paluajtshme
 • Zbatimi i pjesës shqiptare të një shitjeje europiane dhe dhënia pas me qira
 • Këshillon çdo investitor për blerjen e pasurive të paluajtshme tituj për një pasuri të paluajtshme, qendër tregtare dhe hotel ndërtuar në Shqipëri.