Korporatat & Shoqëritë Tregtare

Bashkimet dhe Blerjet e Shoqërive (M & A) / Transaksionet

I nderuari Kastriot Frashëri, prej shumë vitesh është udhëheqës në forcimin e Menaxhimit Administrativ dhe Zhvillimin e Biznesit me një histori të demonstruar qartë të punës së tij në industrinë e politikave kërkimore, studimore dhe avokatisë. Si studiues, publicist dhe avokat i së drejtës publike me një bashkëpunim të gjerë me dijetarë dhe organizata ndërkombëtare nga gjithë bota, ai ka punuar për disa subjekte për krijimin e infrastrukturës ligjore së zhvillimit dhe funksionimit të një kompanie biznesi, si dhe në mbrojtjen e të drejtave kushtetuese të shtetasve. I aftë për negociata, në të drejtën e biznesit, në planifikimin e biznesit, në aftësinë analitike, njohuritë mbi taksat, udhëtimet dhe operatorët turistikë. Profesionist i fortë i çështjeve administrative me një Master dhe Praktikë të përqendruar në Administrimin Publik në Mbretërinë e Bashkuar.

Shoqëritë Tregtare

Bashkimet dhe Blerjet e Shoqërive (M & A) / Transaksionet

Cilido qoftë roli juaj në bashkimin ose blerjen e një kompanie tregtare, ekipi ynë i M & A ka ekspertizën dhe burimet e nevojshme për t’ju ndihmuar të mbyllni transaksionin tuaj. Në veçanti, ne mund t’ju ndihmojmë në fushat e mëposhtme:
• Strukturimi i kapitaleve / transaksioneve
• Studimi i duhur ligjor
• Hartimi dhe negocimi i dokumentacionit të transaksionit mes palëve
• Sigurimi i lejeve rregullatore, vendimeve dhe detyrimeve tatimore
• Organizimi i nënshkrimit privat ose publik i marrëveshjeve mbi Bashkimeve dhe Blerjeve ose mbyllja e aktivitetit
• Zhvillimi i çështjeve të integrimit pas shkrirjes dhe blerjeve të shoqërive

Specialistët tanë të M & A ofrojnë për ju një gamë të gjerë informacionesh dhe burimesh të fundit për blerësit dhe shitësit në fushën e tatimeve, konkurrencës, punësimit dhe të drejtës së pronësisë, si dhe në IT.

Ne këshillojmë një gamë të gjerë klientësh, duke përfshirë kompanitë e cituara, private dhe të huaja, institucione financiare, investitorët, ekipet e menaxhimit dhe sipërmarrësit në të gjitha aspektet e blerjes dhe shitjes ose të transferimit së kompanive dhe bizneseve. Këto përfshijnë shpesh një element të brendshëm ose ndërkufitar dhe në këtë rast ne punojmë ngushtë me ekipin e klientit ose me rrjetin tonë të firmave ligjore jashtë vendit.

Përvoja jonë mbulon të gjitha llojet e transaksioneve të tilla si:
• Blerjet e korporatave dhe spin-off-et
• Ankandet
• Veprimet mbi Bashkimet, Shkrirjet dhe Ndarjet e Shoqërive
• Ristrukturimin e grupit të bizneseve
• Kapitalin privat dhe sipërmarrjen e kapitaleve
• Ndërmarrjet e përbashkëta dhe partneritetin
• Transaksionet ndërkufitare të drejtuara nga jashtë ose nga brenda kufijve të pasurisë
• Hapjen e aktivitetit tregtar (transaksionet e bërthamës dhe sipërmarrjes)

Qeverisja e Korporatave dhe Shoqëritë Tregtare

Praktikat tona të deritanishme dhe bashkëpunimi i gjatë me Korporatat dhe Shoqëritë Tregtare kanë qenë dhe janë një nga fushat kryesore, që angazhon Zyrën Ligjore të Tiranës – Firma Ligjore Frashëri. Ekspertët tanë të çështjeve të korporatave punojnë ngushtë me të gjitha grupet e tjera të zyrës sonë, si ai Pronësisë Intelektuale / Teknologjisë së Informacionit, Punësimit / Pensioneve, Taksave, etj., si dhe në bashkëpunim dhe në partneritet me Noterët tanë më të mirë.

Aktivitetet tona të zyrës përfshijnë hartimin e marrëveshjeve tregtare dhe qeverisjen e korporatave ose shoqërive tregtare (duke përfshirë regjistrimin e aksioneve, regjistrin tregtar dhe punën e sekretariatit teknik të korporatave). Komiteti i përhershëm i tyre duhet të adresojë misionin, autoritetin dhe përgjegjësitë e komitetit, si dhe kur do të zhvillohen takimet, si do të shkruhen dhe miratohen procesverbalet, si dhe mbështetjen e tyre rregullatore. Një korporatë duhet t’i përmbahet të gjitha kërkesave të qeverisë, të tilla si dorëzimi i raportit vjetor tek agjencitë e ndryshme qeveritare dhe mbajtja e licencave të nevojshme të biznesit. Një korporatë duhet t’i përmbahet të gjitha ligjeve të korporatave, të cilat kërkojnë takime vjetore të aksionarëve, mbledhjet e bordit të drejtorëve dhe procesverbalet e këtyre takimeve. Nëse një korporatë sapo është themeluar, ajo duhet të udhëhiqet nga kriteret ligjore dhe është përgjegjëse për pajtueshmërinë e veprimtarisë së saj me kërkesat rregullatore.

Avokati i Biznesit & Menaxheri i Zhvillimit

Kostoja e mbajtjes së vazhdueshme të korporatave apo shoqërive tregtare në baza ligjore është shumë më e ulët sesa shpenzimet dhe stresi i lojës për t’u përballur me një vlerësim të papritur të qeverisë.

Në rastet e duhura, ne me kërkesë të tyre, nisur edhe nga praktika Perëndimore, mund të pranojmë të jemi anëtar i Bordit në administrimin e Shoqërisë, sekretar i bordit ose të kryejmë rolet e këshilltarëve të jashtëm.

Veprimtaria jonë përfshin këshilla lidhur me:

 • Vendosjen e subjekteve tregtare ose degëve / PE (Të ardhurat që i atribuohen degëve të huaja të tatimpaguesit që kanë PE jashtë Shqipërisë janë ose nuk janë të tatueshme në Shqipëri)
 • Strukturimin, financimin, ristrukturimin, rifinancimin e subjekteve të biznesit
 • Marrëveshjet e aksionarëve, transferimet dhe shitjet e aksioneve
 • Përcaktimin e strukturave organizative, duke përfshirë rregulloret e brendshme organizative, dokumentet e këshillit mbikëqyrës që ky bord i përhershëm duhet të adresojë për misionin, autoritetin dhe përgjegjësitë e këshillit, përbërjen, si dhe kur takimet do të mbahen dhe mënyrën se si do të shkruhen dhe miratohen procesverbali i mbledhjeve.
 • Politikat që lidhen me menaxhimin e transaksioneve, tregtinë e brendshme, autoritetin përkatës, mbrojtjen e të dhënave, anti-korrupsionin etj.
 • Qeverisjen e subjekteve të biznesit, në veçanti qeverisja e korporatave dhe çështjet e përgjegjësisë së shoqërive (përfshirë hartimin dhe rishikimin e raporteve të qeverisjes vjetore të korporatave)
 • Takimet e aksionarëve të kompanive: ftesat, koordinimi me regjistrat e aksioneve,  procesverbalet etj.
 • Detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorëve dhe menaxherëve të tyre
 • Marrëveshjet ekzekutive të punësimit dhe përfundimit të punës
 • Kërkesat për publikimin e shkëmbimit në Bursën e Shqipërisë, si dhe në Qendrën e Regjistrimit të Aksioneve (QRA) si qendra kryesore në Shqipëri për regjistrimin dhe tregtimin e aksioneve, obligacioneve, fondeve të investimeve, fondeve të tregtuara me shkëmbime etj.
 • Planifikimin e vazhdimësisë së tyre dhe bashkëpunimin me noterët tanë me eksperiencën më të mirë.