Konsulencë dhe Përfaqësim në çështje gjyqësore

Shërbimet tona përfshijnë jo vetëm këshillimin e klientëve por edhe ndjekjen e procedurave gjyqësore përpara të gjitha gjykatave. Duke pasur parasysh natyrën konfidenciale dhe privatësinë në këtë fushë, ne garantojmë të gjithë klientët tanë për ruajtjen me fanatizëm të çdo lloj informacioni në këtë proces.

Zyra jonë për shumë vite është e specializuar në planifikimin e pronave private dhe çështjeve të trashëgimisë, të besimit, (në Dëshmi Trashëgimie), në Certifikatën e Emërimit të Pasurisë së Pasurisë me Vullnet, në hartimin dhe ekzekutimin e testamentit, si dhe në martesë / partneritetet e regjistruara dhe marrëveshjet e trashëgimisë, etj., të gjitha këto në bashkëpunim të ngushtë edhe me noterët tanë me eksperiencën më të mirë.

Shërbimet tona përfshijnë jo vetë këshillimin e klientëve, por edhe përfaqësimin e tyre në procedurat gjyqësore para të gjitha gjykatave. Duke pasur parasysh natyrën konfidenciale dhe privatësinë në këtë fushë, ne garantojmë të gjithë klientët tanë në këtë veprimtari praktike.